• กิจกรรมล่าสุด

  • thumbnailมอบเงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • thumbnailสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ “พิทักษ์พระพุทธศาสนาตามแนวชายแดน” จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท
  • thumbnailมอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเยียวยาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๒๘,๐๐๐ บาท
  • thumbnailสนับสนุนยารักษาโรคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๒,๐๐๐ ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท สองแสนบาทถ้วน
  • More>>>

 • ข่าวการเมือง

 • ข่าวเด่นวันนี้

 • ข่าวต่างประเทศ