กิจกรรมของมูลนิธิฯ ประจำปี 2554

  • 1. มอบเงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  • 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ “พิทักษ์พระพุทธศาสนาตามแนวชายแดน” จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

  • 3. มอบทุนการศึกษา และจัดกิจกรรมเยียวยาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๒๘,๐๐๐ บาท

  • 4. สนับสนุนยารักษาโรคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๒,๐๐๐ ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท สองแสนบาทถ้วน

  • 5. มอบเงินบริจาคเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลทหาร ผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

  • 6. มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติจัดโครงการ “เรียนรู้เรื่องของพ่อ” ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • 7. มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่ง ประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครพิทักษ์บ้านเมือง”

  • 8. คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  • 9. มอบยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

--------------------

_